Arbetsmiljöpolicy

Ledningen är direkt ansvarig för företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete som syftar till att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet är att riskbedöma, undersöka och samt årligen följa upp arbetsmiljöarbetet. Detta är integrerat i ledningsarbetet, i våra projekt och i serviceverksamheten och är en del av ledningens genomgång.

Våra riktlinjer

Vår målsättning inom arbetsmiljön är att vi ska:

  • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
  • Arbeta systematiskt och förebyggande med en ständig förbättring i vårt arbetsmiljöarbete i hela vår verksamhet.
  • Tillämpa och följa riktlinjer i BKMA som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
  • Främja personlig utveckling med att utveckla sin kompetens.
  • Ta eget ansvar och att kunna påverka sin egen arbetssituation.
  • Informera, utbilda och engagera vår personal i arbetsmiljöfrågor. Alla anställda tar initiativ och visar ett personligt ansvar för sin egen samt andras säkerhets.
  • Upprätta arbetsmiljöplaner med riskanalyser och förebyggande åtgärder för alla större arbetsplatser.
  • Säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydliga ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständigt förbättra i alla delar.
  • Tillsammans skapa den arbetsmiljö som vi verkar i. Alla medverkar genom att hålla ordning, bistå medarbetare som behöver hjälp och se till att säkerhetsanordningar fungerar innan vi påbörjar arbetet.